វិនិយោគិន | Coronan virushi

0057 Investor

Investor นักลงทุน Investisseur 투자자 इन्वेस्टर 投资者
investitore  Pelabur инвестор  Inversionista  مستثمر Investidor  ინვესტორი   វិនិយោគិន